Karianna de la Vega around Miami Beach

A photoshoot with venezuelan interior designer Karianna around Miami Beach enjoying the nice weather of spring at this paradise city. Loving the outdoors, the talk, the walk, the jokes and why not some margaritas to spice the day up.

Miami, USA 2011

Miami, USA 2011

Miami, USA 2011

Miami, USA 2011

Miami, USA 2011

Miami, USA 2011

Miami, USA 2011

Miami, USA 2011

Miami, USA 2011

Miami, USA 2011

Miami, USA 2011

Miami, USA 2011